BioBank AS

Vilkår for bruk

AVTALE MELLOM BRUKER OG CombiBreed

 

Nettstedet CombiBreed består av flere nettsider som drives av CombiBreed.

Nettstedet CombiBreed er tilgjengelig for deg så lenge du aksepterer uten endringer alle betingelser, vilkår og andre merknader som faller inn under dette. Ved å bruke nettstedet CombiBreed godtar du alle betingelser, vilkår og merknader.

 

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK

CombiBreed forbeholder seg retten til å endre vilkår, betingelser og kunngjøringer som ligger til grunn for tjenestene nettstedet CombiBreed tilbyr. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kostnadene knyttet til bruk av nettstedet CombiBreed.

LENKER TIL EN TREDJEPART SINE NETTSTEDER

Nettstedet CombiBreed kan inneholde lenker til andre nettsteder ("lenkede nettsteder"). Disse nettstedene er ikke kontrollert av CombiBreed, og CombiBreed er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene. Dette inkluderer uten unntak alle lenkene på et lenket nettsted, eller enhver endring eller oppdatering hos et lenket nettsted. CombiBreed er ikke ansvarlig for nettpresentasjon eller noen annen form for overføring hos disse nettstedene. CombiBreed tilbyr kun disse lenkene som en ekstratjeneste, og inkludering av disse lenkene innebærer ingen godkjenning fra CombiBreed av nettstedet eller noen tilknytning til de som driver nettstedene.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som betingelse for din bruk av nettstedet CombiBreed, garanterer du ovenfor CombiBreed at du ikke vil bruke nettstedet CombiBreed til formål som er ulovlig, eller forbudt av disse vilkårene, betingelsene og kunngjøringene. Du kan ikke bruke nettstedet CombiBreed på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke nettstedet, eller forstyrre andre parters bruk og glede av nettstedet CombiBreed. Du kan ikke erverve, eller forsøke å erverve, materiale eller informasjon som på noen måte uten hensikt har blitt gjort tilgjengelig eller muliggjort gjennom nettstedet Combibreed.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Nettstedet CombiBreed kan inneholde elektronisk oppslagstavle (BBS), chatteområder, nyhetsgrupper, forum, elektroniske samfunn, personlige nettsider, kalendere og/eller andre systemer for beskjeder og kommunikasjon designet for å gjøre det mulig at du kommuniserer offentlig eller med en gruppe (samlet under "kommunikasjonstjenester"). Du samtykker i å bruke kommunikasjonstjenestene kun til å publisere, sende og motta meldinger og materiale som er passende og relatert til den aktuelle kommunikasjonstjenesten. Som eksempel, og ikke som en begrensning, godtar du at når du bruker en kommunikasjonstjeneste, vil du ikke:

 • Ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som rettigheter ved publisering og personvern) til andre.
 • Publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller spre noe upassende, blasfemisk, ærekrenkende, krenkende, uanstendig, usømmelig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (rettigheter ved publisering og personvern) med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene, eller har mottatt alle nødvendige tillatelser.
 • Laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer, eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade en annen' datamaskin.
 • Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester til noe forretningsformål, med mindre den aktuelle kommunikasjonstjenesten spesifikt tillater slike meldinger.
 • Utføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev.
 • Laste ned noen fil postet av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste, som du vet, eller burde vite, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters navngivelse, juridiske eller andre formelle kunngjøringer, produsenteide betegnelser eller merking om opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale, i en fil som lastes opp.
 • Begrense eller forhindre andre fra å bruke og glede seg over kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte med retningslinjer eller annen veiledninger som kan gjelde for den aktuelle kommunikasjonstjenesten.
 • Innhente eller samle informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte noen gjeldende lover eller forskrifter.

CombiBreed har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. CombiBreed forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale som er postet i en kommunikasjonstjeneste, og fjerne det etter eget skjønn. Kremmasket (point)

CombiBreed forbeholder seg retten til å enhver tid kunne utlevere enhver informasjon som er nødvendig for å oppfylle gjeldende lov, forskrift, juridiske prosesser eller statlige forespørsler. Eller å kunne redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale helt eller delvis, etter CombiBreed eget skjønn.

Utvis alltid forsiktighet når du utleverer opplysninger om deg selv eller dine barn i enhver kommunikasjonstjeneste. CombiBreed verken kontrollerer eller godkjenner innholdet, meldingene eller informasjonen i noen kommunikasjonstjeneste, og CombiBreed fraskriver seg derfor ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som følge av din deltagelse i noen av kommunikasjonstjenestene. Administratorer og verter er ikke autoriserte talspersoner for CombiBreed, og deres synspunkter gjenspeiler ikke nødvendigvis de til CombiBreed.

Materiale som er lastet opp til en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av begrensninger på bruk, reprodusering og/eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

MATERIALE LEVERT TIL CombiBreed ELLER POSTET PÅ ETHVERT CombiBreed NETTSTED

CombiBreed gjør ikke krav på eierskap til materialet du gjør tilgjengelig for CombiBreed (inkludert tilbakemeldinger og forslag), eller poster, laster opp, legger inn eller sender til nettstedet CombiBreed eller tilhørende tjenester (samlet under "innleveringer"). Imidlertid vil du ved å poste, laste opp, taste inn, gjøre tilgjengelig eller sende din innsending, gi CombiBreed, dets tilknyttede selskaper og nødvendige underlisensierte partnere, tillatelse til å bruke materialet i forbindelse med driften av deres internettforretning. Dette inkluderer, uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, overføre, offentlig visning og fremføring, reprodusere, redigere, oversette og omformatere ditt materiale; og til å publisere ditt navn i forbindelse med din innsending.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt for bruken av din innsending, som erklært her. CombiBreed er ikke forpliktet til å legge ut eller bruke materiale som du har gjort tilgjengelig, og kan fjerne disse når som helst etter CombiBreeds eget skjønn.

Ved å poste, laste opp, taste inn, gjøre tilgjengelig eller sende din innsending, bekrefter du at du selv eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til din innsending, som beskrevet i dette avsnittet. Dette inkluderer uten begrensning alle rettigheter som kreves for at du kan gjøre tilgjengelig, poste, laste opp, taste inn eller sende materialet.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER INKLUDERT I, ELLER TILGJENGELIG GJENNOM, CombiBreeds nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. ENDRINGER BLIR PERIODISK TILFØYD TIL INFORMASJONEN HER. CombiBreed OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETA FORBEDRINGEROG/ELLER ENDRINGER HOS NETTSTEDET CombiBreed PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD SOM GIS VIA NETTSTEDET CombiBreed BØR IKKE VEKTLEGGES NÅR DET GJELDER PERSONLIGE, MEDISINSKE, RETTSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DEG MED EN EGNET FAGPERSON FOR SPESIFIKK RÅDGIVNING SOM ER TILPASSET DIN SITUASJON.

Combibreed OG/ELLER DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER OM EGNETHET, PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, AKTUALITET OG NØYAKTIGHET TIL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SOM FINNES PÅ NETTSTEDET CombiBreed, TIL NOE FORMÅL. INNENFOR LOVENS FULLE UTSTREKNING, VIL ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER" UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV NOE SLAG. CombiBreed OG/ELLER DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG OVERHOLDELSE AV OPPHAVSRETT. MARTINE: SLITER MED NON-INFRINGEMENT, ER SLETTES IKKE SIKKER PÅ AT "OVERHOLDELSE AV OPPHAVSRETT" ER RIKTIG. HAR GOOGLET EN DEL, OG DET BRUKES BLA OM DETTE, MEN "INFRINGEMENT" KAN OGSÅ BETY BRUDD ELLER KRENKELSE AV ANDRE LOVER ELLER AVTALER, MULIGENS

INNENFOR LOVENS FULLE UTSTREKNING, SKAL CombiBreed OG/ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER NOEN SOM HELST SKADER. DETTE INKLUDERER, UTEN BEGRENSNING TIL, ERSTATNINGSKRAV FOR BRUKSTAP, DATA ELLER TAPT FORTJENESTE SOM FØLGE AV, ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL, BRUK AV, ELLER YTELSEN TIL, NETTSTEDET CombiBreed, MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE YTELSE PÅ NETTSTEDET ELLER TILKNYTTEDE TJENESTER, ANSKAFFELSEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY, TJENESTER, ELLER FOR ENHVER INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK INNHENTET FRA NETTSTEDET CombiBreed, ELLER PÅ ANNEN MÅTE FREMSKAFFET GJENNOM BRUKEN AV NETTSTEDET CombiBreed. UANSETT OM DETTE ER MED GRUNNLAG I EN KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG SELV OM CombiBreed ELLER NOEN AV DERES LEVERANDØRER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADER. ETTERSOM ENKELTE STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADE ELLER TILFELDIG SKADE, KAN DET VÆRE AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOEN DEL AV CombiBreeds NETTSTED, ELLER MED NOEN AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, ER ENESTE MULIGHET Å AVSLUTTE BRUKEN AV NETTSTEDET CombiBreed.

SERVICEKONTAKT: info@40fingers.net

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING

CombiBreed forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å si opp din adgang til nettstedet CombiBreed og de tilknyttede tjenestene, eller deler av disse, til enhver tid og uten varsel. GENERELT Innenfor lovens fulle utstrekning er denne avtalen underlagt lovene i staten Washington, USA og du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon og oppmøtested hos domstolene i San Mateo County, California, USA i alle tvister som oppstår ut av, eller er knyttet til, bruk av nettstedet CombiBreed. Bruken av nettstedet CombiBreed er uautorisert i alle jurisdiksjoner som ikke tillater alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, inkludert, og uten begrensning til, dette avsnittet. Du samtykker i at ingen fellesforetak, partnerskap, ansettelses- eller agentforhold finnes mellom deg og CombiBreed som følge av denne avtalen eller bruk av nettstedet CombiBreed. CombiBreeds utførelse av denne avtalen er underlagt eksisterende lover og rettslig prosess, og ingenting i denne avtalen unntar CombiBreeds rett til å etterkomme forespørsler eller krav fra myndigheter, domstoler og politimyndigheter knyttet til din bruk av nettstedet CombiBreed eller informasjon gjort tilgjengelig for, eller innsamlet av, CombiBreed i forbindelse med slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen fastslås å være ugyldig eller ikke mulig å håndheve i henhold til gjeldende lovgivning, dette er inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene fremsatt ovenfor, da vil den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses erstattet av en gyldig bestemmelse som kan håndheves og samsvarer mest mulig med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen. Resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre annet er spesifisert her, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og CombiBreed med hensyn till nettstedet CombiBreed. Avtalen erstatter alle tidligere eller samtidig kommunikasjon eller tilbud, enten elektronisk, muntlig eller skrevet, mellom brukeren og CombiBreed med hensyn til nettstedet CombiBreed. En utskriftsversjon av denne avtalen og eventuelle merknader gitt elektronisk skal kunne benyttes i juridisk eller administrativ saksbehandling med bakgrunn i, eller tilknyttet, denne avtalen i samme utstrekning, og underlagt de samme betingelsene, som andre forretningsdokumenter og oppføringer som opprinnelig er utviklet og vedlikeholdt i trykt form. Det er et uttrykt ønske fra partene at denne avtalen og alle relaterte dokumenter er skrevet på engelsk.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKE:

Alt innhold på nettstedet CombiBreed er: Copyright 2018 CombiBreed og/eller deres leverandører. Alle rettigheter forbeholdt.

VAREMERKER

Navnene på nevnte faktiske selskaper og produkter kan være varemerker for sine respektive eiere.

Firmaer, organisasjoner, produkter, personer og hendelser som skildres her som et eksempel, er oppdiktede. Ingen tilknytning til noen virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er tilsiktet, eller kan utledes.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes.

MERKNADER OG FREMGANGSMÅTE VEDRØRENDE KRAV SOM GJELDER KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

Ifølge Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal varsler om påståtte brudd på opphavsrettigheter ifølge amerikansk lov om opphavsrett sendes til tjenesteleverandørens utpekte representant. FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR, VIL IKKE BLI BESVART. Se informasjon og fremgangsmåte for å fremsette påstand om brudd på opphavsrett.